Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Uldum skole er sammensat af 5 forældrevalgte medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter, skolelederen, der fungerer som sekretær, samt dennes stedfortræder. Der er desuden valgt et antal suppleanter for både forældrevalgte og medarbejderrepræsentanter. 

De forældrevalgte medlemmer vælges for 4 år ad gangen, mens medarbejderrepræsentanter vælges for 1 år ad gangen.
Elevrådets formand og næstformand deltager i Skolebestyrelsens møder mindst en gang om året.

Det er skolebestyrelsens opgave at formulere principper (mål), - ordensregler og værdiregelsæt for skolen samt udarbejde forslag om læseplaner og -beskrivelser.
Den overordnede ramme for skolebestyrelsens arbejde og sammensætning er skolelovens §§42-44 og de mål, kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune har formuleret for det kommunale skolevæsen.

Skolebestyrelsen skal blandt andet udarbejde principper for samarbejder med lokalsamfundet, holddannelse, understøttende undervisning og skolens og forældrenes ansvar i skole-hjem-samarbejdet.
Det er også skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med den del af skolens virksomhed, der ikke vedrører personale- og elevsager; besvare henvendelser fra kommunalbestyrelsen; afgive beretning og indkalde forældre til drøftelse af skolens virksomhed. Dette skal ske mindst en gang årlig.
Budgetter og økonomi er et vigtigt område for SKB. Vigtigt er også forsøgs- og udviklingsarbejde på skolen.

Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden. Hertil kommer deltagelse i møder med politikerne, fælles skolebestyrelsesmøder, ansættelsessamtaler, udvalgsarbejde og deltagelse i klasseforældremøder.
Ønsker du en sag drøftet i skolebestyrelsen, kan du rette henvendelse til Skolebestyrelsens formand.
SKB kan ikke afgøre klager i enkeltsager.

Årsberetning om skolebestyrelsens og skolens/personalets arbejde udarbejdes ultimo marts. Den præsenteres af SKB på forårets forældremøder og kan derefter ses på skolens hjemmeside.

Årsberetning 2014-15