IT på Uldum Skole

IT er et vigtigt indsatsområde på Uldum Skole, og inddrages i alle skolefag. Skoleleder Troels Brogaard Andersen deltog i 2013-14 i en arbejdsgruppe under ministeriet, som havde til formål at skabe en radikal forandring i forhold til, hvordan IT anvendes i den danske folkeskole.

Skolebestyrelse og -ledelse har i fællesskab formuleret en overordnet IT-strategi for skolen, og der er lagt en udviklingsplan for hver enkelt lærer på IT-området. Der er afsat ressourcer til opkvalificering af lærergruppen og uddannelse af en IT-vejleder, som formidler sin viden i hands-on opgaver i klasserne. Derudover udveksler skolens lærere erfaringer med hinanden om IT-baserede undervisningsforløb, som de har gennemført med deres klasser. Udvekslingen sker blandt andet via intranet og Google Drev.

Målet med IT-undervisningen er at gøre eleverne i stand til at begå sig i et digitaliseret samfund.
Alle elever fra 0.-6. klasse får stillet en bærbar computer til rådighed, som de kan bruge på skolen og hjemme. Skolen råder desuden over et antal iPads, som også kan inddrages i undervisningen.
I undervisningen lærer eleverne at anvende forskellige IT-værktøjer; udvælge og bearbejde information fra nettet og forholde sig kritisk til kilder. De lærer endvidere at være opmærksom på ophavsrettigheder. Opgaver afleveres i Google Drev.
Siden efteråret 2014 har Uldum Skoles 6. klasser holdt kurser for byens ældre i, hvordan de får mest glæde af deres mobiltelefon og iPad. På den måde lærer eleverne at formidle deres IT-viden videre.

IT inddrages også i stigende grad i skole-hjem samarbejdet. Indskrivningen til skolens 0. kl. sker elektronisk, og en stor del af kommunikationen med forældrene foregår via skole(forældre)intra, som nye forældre introduceres til på et forældremøde i forbindelse med brobygningen fra børnehave til 0. kl.

Læs mere om Uldum skoles arbejde med at fremme anvendelsen af IT i undervisningen i artiklen "Google som pædagogisk forandringsagent" i Skolederforeningens blad Plenum fra december 2014.